Serwis UMiG Piotrków Kujawski

herb

Strona główna
kreska
img
img
img
img
img
img
belka
ico ico ico
Plan miasta Galeria Informator lokalny
ico ico ico
Pogoda Służba zdrowia Ekologia
kreska
baner
kreska

Komunikaty / Ogłoszenia

Ogłoszenie Osoby pobierające świadczenia rodzinne
więcej...
Posterunek Policji w Piotrkowie Kujawskim informuje, iż z dniem 01.04.2007 r. obowiązuje nowy numer telefonu do jednostki Policji
więcej...
Urząd Miasta i Gminy informuje, że pozostała część artykułów niewidocznych na stronie głównej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski znajduje się w dziale Archiwum
więcej...
kreska kreska

Newsletter

belka
Szanowni Państwo!
Od 1 lipca 2013 roku zaczną obowiązywać nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi.

Nowe obowiązki Gminy:
1. Gmina przejmuje odpowiedzialność za cały system gospodarki odpadami, począwszy od odbioru odpadów do ich zagospodarowania.
2. Zbiórką odpadów zostaną objęci wszyscy właściciele nieruchomości na terenie Gminy.
3. Gmina ustanawia selektywne zbieranie odpadów komunalnych z podziałem na frakcje: bioodpady, papier i tekturę, szkło, tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe.
4. Na terenie Gminy utworzony zostanie punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy. W Punkcie tym będzie można zostawić bezpłatnie takie rodzaje odpadów jak: zielone i ogrodowe, papier i tekturę, tworzywa sztuczne, metale, szkło, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, przeterminowane lekarstwa, budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie, inne odpady niebezpieczne wydzielone
ze strumienia odpadów komunalnych.
5. W pierwszym półroczu 2013 roku Gmina wyłoni w drodze przetargu nieograniczonego przedsiębiorcę, który będzie świadczył usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Rada Miejska w Piotrkowie Kujawskim uchwaliła:
1. Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie.
2. Stawki opłat.
3. Termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty.
4. Wzór deklaracji o wysokości opłaty.
5. Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług (ilość odpadów, częstotliwość odbioru, sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych).

Obowiązki właścicieli nieruchomości:
1. Wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
2. Zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie.
3. Pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w sposób zgodny z przepisami.
4. Pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych
w sposób zgodny z przepisami.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

- 8 zł miesięcznie od osoby
zamieszkującej daną nieruchomość, w przypadku gdy odpady zbierane są w sposób selektywny;

- 12 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, w przypadku gdy odpady zbierane są w sposób mieszany;

- od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, ustalono stawkę za pojemniki: 110 l – 13 zł, 240 l – 26 zł, 1100 l – 130 zł.

Opłaty wnosimy tylko na rzecz Gminy.

Podstawą naliczenia opłaty będzie deklaracja składana przez właściciela nieruchomości, określająca m.in. liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość.

Po raz pierwszy właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć wypełnioną deklarację w Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim, w terminie do dnia 28 lutego 2013 roku.

Pamiętajmy !

Pierwszą deklarację składamy do dnia 28 lutego 2013 roku, natomiast cały system gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym uiszczania opłat zacznie funkcjonować od 1 lipca 2013 roku. 

Pliki do pobrania

Deklaracja doc - pobierz

Deklaracja pdf - pobierz 


                                                                                               Urząd Miasta i Gminy
                                                                                             w Piotrkowie Kujawskim