Serwis UMiG Piotrków Kujawski

herb

Strona główna
kreska
img
img
img
img
img
img
belka
ico ico ico
Plan miasta Galeria Informator lokalny
ico ico ico
Pogoda Służba zdrowia Ekologia
kreska
baner
kreska

Komunikaty / Ogłoszenia

Ogłoszenie Osoby pobierające świadczenia rodzinne
więcej...
Posterunek Policji w Piotrkowie Kujawskim informuje, iż z dniem 01.04.2007 r. obowiązuje nowy numer telefonu do jednostki Policji
więcej...
Urząd Miasta i Gminy informuje, że pozostała część artykułów niewidocznych na stronie głównej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski znajduje się w dziale Archiwum
więcej...
kreska kreska

Newsletter

belka
ZARZĄDZENIE NR 9/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2013 roku w Mieście i Gminie Piotrków Kujawski.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142i poz.146,Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217,poz. 1281, Nr149, poz. 887), art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r poz. 153) Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244, Nr 232, poz. 1378) oraz Uchwały Nr IX/70/2011 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie "Wieloletniego Programu Współpracy Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz wolontariatem na lata 2012-2015" zarządza się, co następuje:

§ 1.

 1. Przystąpić do ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2013 roku w Mieście i Gminie Piotrków Kujawski.
2. Treść ogłoszenia, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

Na realizację zadań wybranych w ramach w/w konkursu przeznacza się środki finansowe w wysokości 7500,00 zł (słownie : siedem tysięcy pięćset złotych).

§ 3.

 1. Do oceny ofert w ramach w/w konkursu powołuje się Komisję Konkursową w składzie
1) Arnold Wesołowski - pracownik Urzędu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski - Przewodniczący Komisji,
2) Stanisław Kwiatkowski - Dyrektor ZEAS w Piotrkowie Kujawskim - Z-ca Przewodniczącego Komisji,
3) Iwona Siutkowska - przedstawiciel Stowarzyszenia Rozwoju Miasta i Gminy Piotrków Kujawski - Członek Komisji,
4) Ryszard Domański - pracownik Urzędu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski - Członek Komisji.
2. Tryb pracy Komisji określa Regulamin, stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy.

§ 5.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                              Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski 
                                                                Mirosław Skonieczny

Załącznik Nr 1 - pobierz

Załącznik Nr 2 - pobierz

Załącznik Nr 3 - pobierz

Załącznik Nr 4 - pobierz

Załącznik Nr 5 - pobierz