Serwis UMiG Piotrków Kujawski

herb

Strona główna
kreska
img
img
img
img
img
img
belka
ico ico ico
Plan miasta Galeria Informator lokalny
ico ico ico
Pogoda Służba zdrowia Ekologia
kreska
baner
kreska

Komunikaty / Ogłoszenia

Ogłoszenie Osoby pobierające świadczenia rodzinne
więcej...
Posterunek Policji w Piotrkowie Kujawskim informuje, iż z dniem 01.04.2007 r. obowiązuje nowy numer telefonu do jednostki Policji
więcej...
Urząd Miasta i Gminy informuje, że pozostała część artykułów niewidocznych na stronie głównej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski znajduje się w dziale Archiwum
więcej...
kreska kreska

Newsletter

belka
Moje wojsko - moja pasja
Wstąp do Narodowych Sił Rezerwowych.

Od 01 stycznia 2010r. na podstawie przepisów Ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (DZ.U. nr 241 poz. 2416 z późn. zm.) będzie można pełnić czynną służbę wojskową w ramach:
 • Służby okresowej w Narodowych Siłach Rezerwowych;
 • Służby przygotowawczej dla potrzeb Narodowych Sił Rezerwowych
PRZEZNACZENIE NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH
Wzmocnienie potencjału sił zbrojnych w przypadkach uzasadnionych potrzebami obrony państwa, potrzebami sił zbrojnych lub zarządzania kryzysowego w celu udziału w:
 • zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków;
 • akcjach poszukiwawczych i ratowania życia;
 • oczyszczaniu terenu z materiałów wybuchowych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwianiu;
 • ochronie mienia;
 • udziału w działaniach antyterrorystycznych;
 • wykonywaniu zadań przez siły zbrojne poza granicami państwa
WARUNKI FORMALNE DO ZAWARCIA KONTRAKTU PRZEZ ŻOŁNIERZA REZERWY, KTÓRY OCHOTNICZOZGŁOSIŁ SIĘ DO WYKONYWANIA OBOWIĄZKÓW W RAMACH SŁUŻBY W NARODOWYCH SIŁACH REZERWOWYCH
 • posiada orzeczenie wojskowej pracowni psychologicznej w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia czynnej służby wojskowej;
 • nie był przeznaczony do służby zastępczej;
 • nie był karany za przestępstwa umyślne;
 • posiada wykształcenie:                                                                                             
gimnazjalne – przewidziane dla stanowisk szeregowych
średnie – przewidziane dla stanowisk podoficerów
wyższe – przewidziane dla stanowisk oficerów
 • posiada przygotowanie zawodowe oraz kwalifikacje i umiejętności przydatne w służbie wojskowej
 • zaliczył z oceną pozytywną sprawdzian z wychowania fizycznego
 • pełnił służbę przygotowawczą zakończoną egzaminem w przypadku żołnierza rezerwy
·        wcześniej nie odbywał czynnej służby wojskowej
 
SYSTEM SZKOLENIA ŻOŁNIERZY NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH
Ćwiczenia wojskowe:
 • jednodniowe;
 • krótkotrwałe, trwające nieprzerwanie do 30 dni;
 • długotrwałe, trwające nieprzerwanie do 90 dni;
 • rotacyjne, trwające łącznie do 30 dni i odbywane z przerwami w określonych dniach w ciągu danego roku kalendarzowego
GŁÓWNE KATEGORIE ŚWIADCZEŃ I UPRAWNIEŃ ŻOŁNIERZY NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH
·         należności finansowe:
 • uposażenie za każdy dzień czynnej służby wojskowej;
 • dodatki, nagrody uznaniowe, zapomogi;
 • zwrot kosztów przejazdu do miejsca pełnienia służby.
·         świadczenia rzeczowe:
 • zakwaterowanie zbiorowe;
 • umundurowanie i wyekwipowanie;
 • bezpłatne wyżywienie.
·         świadczenia zdrowotne:
 • opieka medyczna;
 • opieka stomatologiczna;
 • zaopatrzenie w produkty lecznicze.
·         ochrona uprawnień pracowniczych:
 • gwarancja stabilności zawodowej;
 • zachowanie praw do awansu, nagród, urlopów, ochrony socjalnej;
 • ograniczenie możliwości rozwiązania stosunku pracy
 
PRZEZNACZENIE SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ
Gromadzenie wyszkolonych zasobów osobowych na potrzeby Narodowych Sił Rezerwowych oraz umożliwienie obywatelom ochotniczego spełnienia obowiązku służby wojskowej.
MIEJSCE SZKOLENIA ŻOŁNIERZY SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ
 • Uczelnie wojskowe – na potrzeby szkolenia korpusu oficerów ( szkolenie podchorążych ), okres szkolenia do 6 miesięcy
 • Szkoły podoficerskie – na potrzeby szkolenia korpusu podoficerów ( szkolenie kadetów ), okres szkolenia do 5 miesięcy
 • Ośrodki szkolenia i jednostki wojskowe - na potrzeby szkolenia korpusu szeregowych
( szkolenie elewów ), okres szkolenia do 4 miesięcy.
 
ZAKRES OSÓB PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ PRZYGOTOWAWCZĄ
 
Ochotnicy posiadający uregulowany stosunek do służby wojskowej lub inne osoby nie podlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego
 • nie karane sądownie za przestępstwa umyślne;
 • posiadające obywatelstwo polskie;
 • odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej ;
 • wiek co najmniej 18 lat
 • wykształcenie:
o       co najmniej wyższe w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów;
o       co najmniej średnie w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów
o       co najmniej średnie w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych.
TRYB POWOŁANIA DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ
Wniosek lub zgoda ochotnika wraz z załączonymi dokumentami:
Procedury zawierania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych
Żołnierz rezerwy, wniosek o zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych składa bezpośrednio do wojskowego komendanta uzupełnień, natomiast żołnierz w czynnej służby wojskowej za pośrednictwem dowódcy jednostki wojskowej, w której pełni czynną służbę wojskową.  
CZYNNOŚCI WKU PO ZŁOŻENIU WNIOSKU
 
Wniosek o zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych w formacie pdf 
 • analiza dokumentów;
 • skierowanie do wojskowej komisji lekarskiej ( jeśli kandydat nie posiada orzeczonej zdolności do czynnej służby wojskowej );
 • skierowanie do wojskowej pracowni psychologicznej;
 • rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem;
 • wręczenie karty powołania;
Szczegółowe informacje na temat naboru do służby w ramach Narodowych Sił Rezerwowych oraz służby przygotowawczej można otrzymać osobiście w Wojskowej Komendzie Uzupełnień - pokój 106 lub telefonicznie pod numerem (54) 2316056 lub 2316040 wew. 7031