Serwis UMiG Piotrków Kujawski

herb

Strona główna
kreska
img
img
img
img
img
img
belka
ico ico ico
Plan miasta Galeria Informator lokalny
ico ico ico
Pogoda Służba zdrowia Ekologia
kreska
baner
kreska

Komunikaty / Ogłoszenia

Ogłoszenie Osoby pobierające świadczenia rodzinne
więcej...
Posterunek Policji w Piotrkowie Kujawskim informuje, iż z dniem 01.04.2007 r. obowiązuje nowy numer telefonu do jednostki Policji
więcej...
Urząd Miasta i Gminy informuje, że pozostała część artykułów niewidocznych na stronie głównej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski znajduje się w dziale Archiwum
więcej...
kreska kreska

Newsletter

belka
ŚRODKI UNII EROPEJSKIEJ – GWARANCJĄ POPRAWY INFRASTRUKTURY MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
Z chwilą wejścia Polski do Unii Europejskiej, pojawiły się nowe możliwości pozyskiwania przez samorządy dodatkowych środków finansowych na rozwój lokalny.

Miasto i Gmina Piotrków Kujawski, by wykorzystać szansę na dotacje, na początku 2005 roku złożyła w ramach konkursu na dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego trzy wnioski.
Oferty dotyczyły:
1) Budowy kanalizacji sanitarnej w Piotrkowie Kujawskim w ulicach: Pogodna, Wiśniowa,Wesoła i Poznańska,
2) Przebudowy drogi gminnej nr 180736C Nowa Wieś – Witkowice,
3) Przebudowy ulicy Wyzwolenia w Piotrkowie Kujawskim.
W wyniku przeprowadzonych procedur wszystkie wnioski otrzymały pozytywną ocenę. Z uwagi na ograniczoną ilość środków, dofinansowaniem objęty został projekt dotyczący budowy kanalizacji sanitarnej. W m-cu wrześniu br. w/w zadanie zostało zakończone. Całkowity koszt realizacji wyniósł 389 053,12 zł. Projekt ten dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 50% i współfinansowany z budżetu państwa w wysokości 10%. Warto dodać, że w m-cu sierpniu otrzymaliśmy pierwszą z trzech rat płatności. W m-cu październiku zostanie złożone sprawozdanie i wniosek o płatność końcową.
Krajobraz terenów położonych nad jeziorem Gopło daje podstawy do rozwoju agroturystyki i turystyki w tym rejonie gminy. Z myślą o tym m-cu czerwcu 2006 roku zakończone zostały prace związane z modernizacją parkingu przy Ośrodku Wypoczynkowym w Połajewie. Koszt inwestycji wyniósł 70 068,98 zł z czego 80% kosztów kwalifikowalnych pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, natomiast 20% stanowi wkład własny gminy. Podkreślić należy, że dużą aktywnością wykazali się mieszkańcy sołectwa Połajewo.
Dodatkowym źródłem wspierania inwestycji infrastrukturalnych są środki Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tj. środki państw EFTA w skład, których wchodzą: Islandia, Lichtenstein i Norwegia).
Na ogłoszony konkurs o naborze, w m-cu listopadzie 2005 roku Miasto i Gmina Piotrków Kujawski złożyła wniosek pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Włocławskiej, Dworcowej, Kujawskiej, Wypycha, Łokietka i Kolejowej oraz kanalizacji deszczowej w ul. Kolejowej w Piotrkowie Kujawskim” do Ministerstwa Środowiska w Warszawie.
Wniosek ten po pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej przeszedł do dalszego etapu.
Ze względu na duże zainteresowanie ze strony beneficjentów (692 wnioski złożone w tym priorytecie) i ograniczone środki - wybrano 8 wniosków do dalszego etapu jakim jest ocena Biura Mechanizmów Finansowych. W tej grupie nie znalazł się nasz wniosek ze względu na niską punktację jako otrzymał za tzw. kryterium ekologiczne (mała liczba mieszkańców obsługiwanych projektowaną kanalizacją sanitarną).
Aplikując o środki z Unii Europejskiej w latach 2004 - 2006 zdobyliśmy doświadczenie, umiejętności i wiedzę, które pozwolą bardziej efektywnie wykorzystać możliwości pozyskania dodatkowego wsparcia finansowego w nowym okresie programowania w latach 2007 – 2013.